Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik maken van www.gerustverzekeren.nl, betekent dat u instemt met de volgende bepalingen:

Gebruik van deze website

De uitkomst van eventuele berekeningen is mede gebaseerd op de door u ingevulde gegevens en is niet bedoeld als vervanging van enig advies dat wij geven. Indien u zonder verificatie of nader advies gebruikt maakt vaan de geboden informatie, doet u dat volledig voor uw eigen risico en rekening.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle gegevens van www.gerustverzekeren.nl, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door Gerust Verzekeren. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van www.gerustverzekeren.nl, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat Gerust Verzekeren de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Gerust Verzekeren niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Gerust Verzekeren streeft er naar dat de informatie op de website correct is. Gerust Verzekeren is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijding ontvangen of verzenden van gegevens online. Evenmin is Gerust Verzekeren aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar website zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van de websites die niet door Gerust Verzekeren worden onderhouden en wanneer wordt verwezen of die verwijzen naar onze website, aanvaardt Gerust Verzekeren geen enkele aansprakelijkheid.

Wijzigingen

Gerust Verzekeren behoudt zich het recht voor om de informatie op de website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de disclaimer, dan kunt u altijd contact opnemen met Gerust Verzekeren.